<span 13px;"="">امروزه با توجه به مشکلات ارزی، اغلب شرکت ها و حتی افراد در ایران تمایل به صادرات و ایجاد درآمد ارزی دارند. اما مشکلات و موانع زیادی در این راه وجود دارد. بسیاری از افراد و شرکت ها، تولیداتی دارند که پتانسیل صادرات دارد اما این کسب و کارهای کوچک و متوسط به دلیل اینکه قبلا تجربه صادرات نداشته اند، در این راه سردرگم شده اند. ادامه